Regulamin

Regulamin projektu edukacyjnego „Wkręceni w Warszawę. Młodzi w wielokulturowym mieście”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wkręceni w Warszawę. Młodzi w wielokulturowym mieście – zwanym dalej w treści regulaminu projektem.
 2. Podmiotem prowadzącym i realizującym projekt jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwana dalej CEO.
 3. Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów z Warszaw zainteresowanych rozwijaniem wrażliwości uczniów na różnorodność społeczno-kulturową stolicy.
 4. Projekt rozpoczyna się w marcu 2017 i trwa do 30 czerwca 2017 r.
 5. Adresatami projektu są czynni nauczyciele i nauczycielki oraz uczniowie i uczennice.
 6. Każdy uczestnik zgłaszający się projektu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 8. W ciągu 3 dni roboczych nauczyciele zgłaszający zespół szkolny otrzymają mailowe potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 9. Nauczyciele wybrani do udziału w programie zobowiązani są wziąć udział w 2-dniowym szkoleniu stacjonarnym w pełnym wymiarze godzin.

§2

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Realizacja Projektu odbywa się w Programie w zespołach uczniowskich pracujących pod opieką nauczyciela lub nauczycielki

 

2. Nauczyciele biorący udział w programie zobowiązani są do:

a) uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu (ok. 6h) w Warszawie poświęconemu metodom pracy z tematem wielokulturowości i różnorodności.

b) przeprowadzenia w swojej szkole z grupą uczniów i uczennic zajęć dotyczących wielokulturowości Warszawy (na podstawie opracowanych przez CEO materiałów) 

c) koordynowania i wspierania w swojej szkole pracy grupy uczniowskiej nad krótkimi filmami (wideo-wizytówkami), w szczególności zadbania o to, by uczniowie przygotowali filmy zgodne z założeniami projektu oraz z poszanowaniem praw autorskich,

d) utrzymywania kontaktu z organizatorami za pośrednictwem poczty elektronicznej,

f) przesłania do Organizatora gotowych filmów (min. 2 filmy) w terminie do 10 czerwca.

g) dokumentowania przebiegu swoich działań (relacje, opisy, zdjęcia, filmy) i informowania o nich Organizatora. Nadesłane artykuły będą opublikowane na stronie internetowej programu.

 

3. Organizator oferuje 3 wybranym grupom uczniowskim warsztaty w szkole dotyczące tworzenia własnych filmów. Decyzja o tym, w których szkołach odbędą się warsztaty, podjęta zostanie po szkoleniu dla nauczycieli na podstawie analizy sytuacji poszczególnych szkół.  

 

4. Nauczyciel lub opiekun zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora sprawozdania z realizacji działań.

a) Nauczyciel/opiekun wyraża zgodę by sprawozdanie to było wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez CEO.

b) Ostateczny termin nadesłania sprawozdania upływa 10 czerwca 2017 r. ( jeżeli uczestnicy chcą otrzymać zaświadczenia o udziale w programie przed końcem roku szkolnego, termin nadesłania sprawozdania upływna 31 maja 2017 r.).

c) Sprawozdanie opracowane w formie elektronicznej należy wysyłać za pomocą formularza internetowego udostępnionego przez koordynatora programu 

d) Przesłane do Organizatora sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy:

- formularz sprawozdania,

- dodatkowe elementy (teksty, prezentacje, infografiki, filmy, zdjęcia).

e) Nauczyciel/opiekun zespołów uczniowskich lub młodzieżowych biorących udział w Programie zobowiązuje się do monitorowania wszelkich treści oraz materiałów upublicznianych przez uczniów, a powstałych w ramach działań prowadzonych w Programie.

 

5. Zadania Organizatora.

a) Opracowanie i organizacja programu, umieszczenie na platformie: wielokulturowe.ceo.org.pl.

b) Opracowanie materiałów pomocniczych dla nauczycieli lub opiekunów.

c) Udostępnienie  materiałów publikowanych na stronach internetowych.

d) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne uczestników.

e) Organizacja szkolenia dla nauczycieli w Warszawie.

f) Organizacja 3 warsztatów z tworzenia filmów dla uczniów w wybranych szkołach.

i) Udostępnienie platformy wkreceni.ceo.org.pl- umieszczenie na niej filmów uczniowskich

j) Promocja działań młodzieży w mediach.

k) Przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Projektu zaświadczeń dla nauczycieli lub opiekunów i dyplomów dla uczniów (warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie działań oraz terminowe nadesłanie sprawozdań)

§3

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. CEO posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych w trakcie prowadzenia projektu i opracowanych na zamówienie CEO podczas realizacji projektu.
 2. Teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach projektu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych projektu chronione są prawem autorskim.
 3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia projektu i upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia projektu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym
 4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia projektu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.
 5. Z chwilą nadesłania przez uczestników projektu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:

5.1. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

5.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO, artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

 1. Uczestnik przystępujący do projektu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
 2. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w projekcie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez koordynatora.

§4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji projektu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
 3. Uczestnik projektu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji projektu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty projektowej CEO.
 5. Uczestnik projektu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z  § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu.
 6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej malina.janusz@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do regulaminu projektu Wkręceni w Warszawę.
 2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej projektu.